Qalumma Technologies B.V., hierna te noemen Qalumma Technologies, verstrekt u hierbij de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op haar product Qalumma®. De organisatie, hierna te noemen Gebruiker, die het product Qalumma® gebruikt of gaat gebruiken accepteert deze gebruiksvoorwaarden. Qalumma Technologies is gerechtigd om onderhavige gebruiksvoorschriften te wijzigen waarbij zij de verplichting op zich neemt de Gebruiker op de hoogte te brengen van deze wijzigingen.

1. Installatie

Voor het gebruik van Qalumma® dient de software te worden geïnstalleerd op een (eigen) omgeving van de Gebruiker. Deze omgeving dient voorzien te zijn van Microsoft® SQL Server software. De installatie van de Qalumma® software dient te worden verricht met gebruik van de bijgeleverde installatie-instructies, deze zijn te vinden op help.qalumma.com

De Gebruiker kan de gratis Microsoft® SQL Server Express software gebruiken, waarbij de Gebruiker uitdrukkelijk de gebruikersovereenkomst erkent van Microsoft® en zich stipt aan de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst zal houden. Qalumma Technologies is op geen enkel wijze aansprakelijk voor enige schadeclaim van Microsoft door handelingen van de Gebruiker. De Gebruiker vrijwaart Qalumma Technologies voor iedere aansprakelijkheid betreffende de Microsoft® SQL Server door aanvaarding van onderhavige gebruikersvoorwaarden. Gebruiker is gerechtigd om de Qalumma® software te vermenigvuldigen en aan derden te verstrekken met uitzondering van hetgeen is vermeld in Artikel 2 – ‘Gebruik van de Qalumma® Neuralbase’.

2. Gebruik van de Qalumma® Neuralbase

Voor het installeren van de Qalumma® Neuralbase dient de Gebruiker een licentiecode aan te vragen en te verkrijgen van Qalumma Technologies, deze licentiecode is uniek en bevat een Neuralbase identificatie code (Neuralbase ID) die strikt gebonden is aan de Gebruiker. De licentiecode en de Neuralbase ID blijven eigendom van Qalumma Technologies en het is Gebruiker verboden om deze licentiecode en/of Neuralbase ID op enigerlei wijze over te dragen aan een derde.

3. Gebruik

Gebruiker kan de Qalumma® software gebruiken door het aankopen van gebruikstijd in de vorm van ‘Qalumma Units’. Voor het aanschaffen van ‘Qalumma Units’ is Gebruiker een gebruikstarief verschuldigd. Gebruiker is op de hoogte van het voor Gebruiker geldende gebruikstarief.

De maximale hoogte van het gebruikstarief van een ‘Qalumma Unit’ voor Gebruiker is vastgesteld op de gehanteerde bruto prijs per ‘Qalumma Unit’ zoals op de allereerste factuur vermeld. Qalumma Technologies behoud zich het recht voor om jaarlijkse het gebruikstarief voor Gebruiker aan te passen met de consumentenprijsindex (CPI).

4. Betaling

Gebruiker is een gebruikstarief verschuldigd dat vooraf dient te zijn voldaan, prepaid. Gebruiker bestelt de ‘Qalumma Units’ bij Qalumma Technologies en voldoet de daaraan gekoppelde kosten. Nadat het totale bedrag op de bankrekening van Qalumma Technologies is bijgeschreven, ontvangt Gebruiker per omgaande de ‘Qalumma Units’ en kan de Gebruiker de ‘Qalumma Units’ binnen de Qalumma® software omzetten in een verhoging van de gebruikstijd.

In afwijking van bovenstaande betalingsovereenkomst is Qalumma Technologies gerechtigd om schriftelijk een afwijkende betalingsmogelijkheid overeen te komen. Indien deze schriftelijkheid ontbreekt, is Gebruiker gehouden tot betaling via prepaid.

Bij schriftelijke overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat ‘Qalumma Units’ worden gekocht, waarbij betaling van deze ‘Qalumma Units’ achteraf geschiedt dan wel dat er een betalingsregeling tussen partijen van betaling van de ‘Qalumma Units’ schriftelijk is overeengekomen.

5. Ondersteuning

Gebruiker heeft recht op ondersteuning via de helpdesk van Qalumma Technologies. De ondersteuning geschiedt enkel via e-mail. Deze ondersteuning beperkt zich tot de Qalumma® software. Ondersteuning strekt zich niet uit tot het inhoudelijke gebruik van de Qalumma® software. Er worden geen kosten berekend voor de genoemde ondersteuning.

6. Updates

Qalumma Technologies zet zich voortdurend in om de Qalumma® software te verbeteren. Gebruiker heeft bij daadwerkelijk gebruik door middel van het aanschaffen van de ‘Qalumma Units’, recht op gratis updates die ter beschikking worden gesteld door Qalumma Technologies.

7.  Intellectueel eigendom Qalumma®

Het product Qalumma® blijft te allen tijde eigendom van Qalumma Technologies. Het intellectuele eigendom en de naam Qalumma® ligt volledig bij Qalumma Technologies. Het is Gebruiker verboden om op enigerlei wijze inbreuk te maken op de software door wijzigingen dan wel anderszins veranderingen aan te brengen aan het product Qalumma® en alle door Qalumma Technologies geleverde computer bestanden. Qalumma Technologies stelt Gebruiker reeds op voorhand in gebreke en aansprakelijk voor onrechtmatig handelen jegens Qalumma Technologies met betrekking tot het product Qalumma®.

8. Eigendom Gebruiker

De op de software rustende rechten van intellectuele eigendom berusten en blijven berusten bij Qalumma Technologies. Zie artikel 7. Qalumma verstrekt Gebruiker een Licentie tot het gebruik van de Software.

Echter, alle door Gebruiker ingebrachte gegevens zijn eigendom en de verantwoordelijkheid van Gebruiker. Het is Gebruiker toegestaan om maatwerkapplicaties (Qalumma Apps) binnen het Qalumma platform te ontwikkelen voor eigen gebruik. Deze Qalumma Apps zijn eigendom van Gebruiker.

9. Geheimhouding

Qalumma Technologies zal de (handels)naam van Gebruiker op geen enkele wijze naar derden communiceren, tenzij Gebruiker hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleent.

Qalumma Technologies verbindt zich tegenover Gebruiker tot volledige geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, in welke vorm dan ook, die Gebruiker aan Qalumma Technologies ter beschikking stelt dan wel anderszins aan Qalumma Technologies communiceert, tenzij deze informatie op andere wijze rechtmatig (al) is verkregen of openbaar gemaakt is.

10. Verwerking van persoonsgegevens

Gebruiker geeft Qalumma Technologies toestemming om persoonsgegevens van Gebruiker en haar medewerkers te verwerken om de dienstverlening van Qalumma Technologies mogelijk te maken. Gebruiker dient schriftelijk bezwaar te maken als bepaalde gegevens van Gebruiker niet verwerkt mogen worden.

11. Continuïteit

In geval van faillissement van Qalumma Technologies heeft Gebruiker gedurende aan maand na het faillissement het recht, door middel van een betaling aan Qalumma Technologies, om ‘Qalumma Units’ in te kopen conform artikel 3 tegen het voor Gebruiker geldende gebruikstarief om het gebruik van de software voor een periode veilig te stellen.

In geval van overname van Qalumma Technologies blijven de gemaakte afspraken van kracht.

12. Toepasbaar recht

Op onderhavige gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing en partijen komen overeen dat de rechtbank te Arnhem uitsluitend bevoegd is om van geschillen kennis te nemen en in rechte te beslissen. Door aanvaarding van de installatie van de eerste aanvang van de Qalumma® software, komt bovenstaande gebruikersovereenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding.

Nijkerk, 1 november 2018